Aritmetička, geometrijska i harmonijska sredina veličina u STR

From Natural Philosophy Wiki
Jump to navigation Jump to search
Scientific Paper
Title Aritmetička, geometrijska i harmonijska sredina veličina u STR
Author(s) Mustafa Sprecic
Keywords {{{keywords}}}
Published 2013
Journal None

Abstract

Einstein first formula in the STR and his article published in 1905 not introduce any new physics in the "revolutionary ideas" of space and time - it introduces a completely erroneous understanding and interpretation of physical and geometrical truths described these formulas.
Postoje istine i zablude u Specijalnoj teoriji relativnosti. Ukoliko ih ?elite spoznati onda prvo upoznajte opće istine, zatim moguće i posebne istine, a nakon toga spoznajte Einsteinove prividne istine, polu-istine i neistine. Razdvojite stvarne istine od mogućih istina, općte od posebnih i pojedinačnih istina u STR Alberta Einstein-a.
Za?to Albert Einstein pogre?no razumije, pogre?no tumači i pogre?no primjenjuje sljedeće fizičke, geometrijske i algebarske istine
<img border="0" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; line-height: 16px; background-color: rgb(243, 243, 243); font-family: arial, sans-serif;" src="http://latex.codecogs.com/gif.latex?A=%7B%5Ccolor%7BDarkOrange%7D&space;ct%7D,%5C:&space;G=t%5Csqrt%7Bc%5E%7B2%7D-v%5E%7B2%7D%7D=%7B%5Ccolor%7BDarkOrange%7D&space;2ct%27%7D,%5C:&space;H=t%5Cfrac%7Bc%5E%7B2%7D-v%5E%7B2%7D%7D%7Bc%7D=ct%281-%5Cfrac%7Bv%5E%7B2%7D%7D%7Bc%5E%7B2%7D%7D%29=%7B%5Ccolor%7BDarkOrange%7D&space;2l_0%7D" /> ,           <img border="0" style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.25; font-size: 10pt; font-family: arial, sans-serif; text-align: center;" src="https://lh4.googleusercontent.com/-SUnskVdGVLg/T_MrhhZiHuI/AAAAAAAADmE/WT5GvFRQEoQ/s1600/A%2520prema%2520G%2520je%2520G%2520prema%2520A.gif" />

Einstein-ova relativnost u STR jeste eksperimentalno pokaziva, provjeriva i dokaziva na temeljima i zakonitostima klasič?ne fizike i Euklidove geometrije. Einstein-ova razmi?ljanja i tumačenja tih eksperimentalnih rezultata nisu eksperimentalno provjeriva i dokaziva. Ne postoji ni jedan jedini eksperiment koji potvrđuje dilataciju vremena ili kontrakciju du?ina.

 
Trougao (različ?itih brzina) PBN - 1.) klasič?na fizika i Euklidova geometrija - isto vrijeme (t) - različ?ite brzine


Trougao (razli?itih vremenskih intervala) PBN - 2.) klasi?na fizika i Euklidova geometrija - ista brzina (c) - različ?ita vremena


"Izmjerena du?ina" koja je "uz posmatrača" - ista du?ina l0 = ct0 , različ?ite brzine i različ?ita vremena

<img border="0" style="text-align: center; line-height: 16px; background-color: rgb(243, 243, 243); font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;" src="http://latex.codecogs.com/gif.latex?l_0=ct_2&plus;vt_2=ct_0=t%27%5Csqrt%7Bc%5E%7B2%7D-v%5E%7B2%7D%7D=%5Cfrac%7Bt%7D%7B2%7D%5Ccdot&space;%5Cfrac%7Bc%5E%7B2%7D-v%5E%7B2%7D%7D%7Bc%7D=ct_1-vt_1" />

Zakoni puta inercijalnih kretanja PC = ct = x , PB = vt = x/n , za sve mogu?e brzine 0 < v < c < , bilo kojeg relativnog odnosa
c/v = n > 1, određuju i du?ine BC'  i  BC.   a = BC ' = ct + vt = 2ct1,  i  b = BC = ct - vt = 2ct2, Za te du?ine istinit je sljedeći odnos

 (H) harmonijska sredina = HN = 2ct0 ,       (G) geometrijska sredina = BN = 2ct' ,          (A) aritmetič?ka sredina = PC  = PN = ct. 


<img style="border: none; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center; width: 512px; height: 62px;" src="https://lh6.googleusercontent.com/-ZAhDMdMbcfA/UXzMY_1ijoI/AAAAAAAAGYY/nvpR7priAeQ/s512/Einstein-ovo%2520t%2527.gif" />

<img border="0" src="https://lh4.googleusercontent.com/-SUnskVdGVLg/T_MrhhZiHuI/AAAAAAAADmE/WT5GvFRQEoQ/s1600/A%2520prema%2520G%2520je%2520G%2520prema%2520A.gif" /> ,                           <img src="http://1.bp.blogspot.com/-49oQlEcRu_0/UNLSNXzqhYI/AAAAAAAAFiQ/-KLFv5eSqAY/s92/H%2520prema%2520A.gif" />


 
   <img border="0" src="http://latex.codecogs.com/gif.latex?H:G=G:A=%5Csqrt%7B1-%5Cfrac%7Bv%5E%7B2%7D%7D%7Bc%5E%7B2%7D%7D%7D=sin%5Calpha" /> 


Za PC = ct = x , PB = vt = x/n ,             Einstein's size:   HN = 2ct02l0  ,       BN = 2ct'     i         BH = 2vt' .

Ajn?tajnova istina:     <img style="font-size: 9pt;" src="http://latex.codecogs.com/gif.latex?%5Cfrac%7B2l_0%7D%7B%5Csqrt%7B1-%5Cfrac%7Bv%5E%7B2%7D%7D%7Bc%5E%7B2%7D%7D%7D%7D=2ct%27=ct%5Ccdot&space;%5Csqrt%7B1-%5Cfrac%7Bv%5E%7B2%7D%7D%7Bc%5E%7B2%7D%7D%7D" />       

 


 
 
Osobina aritmetč?ke sredine:                          <img border="0" src="http://latex.codecogs.com/gif.latex?2t_1-t=t-2t_2=t_1-t_2=t_v=%5Cfrac%7Bv%7D%7Ba_0%7D=%5Cfrac%7Bvt%7D%7Bc%7D=%5Cfrac%7Bv%7D%7Bc%5E%7B2%7D%7Dx" /> .
                     
<img name="equationview" title="This is the rendered form of the equation. You can not edit this directly. Right click will give you the option to save the image, and in most browsers you can drag the image onto your desktop or another program." id="equationview" src="http://latex.codecogs.com/gif.latex?2ct_1-ct=ct-2ct_2=ct_1-ct_2=ct_v=vt=%5Cfrac%7Bcv%7D%7Ba_0%7D" />
          <img border="0" style="text-align: left; display: block; margin-right: auto;" src="http://latex.codecogs.com/gif.latex?2vt_1-vt=vt-2vt_2=vt_v=%5Cfrac%7Bvt%7D%7Bn%7D=%5Cfrac%7Bct%7D%7Bn%5E%7B2%7D%7D=p" /> 

Osobina harmonijske sredine:          <img border="0" src="http://fric8.files.wordpress.com/2010/04/f-004-lnulajeh.gif?w=111" />       i           <img border="0" style="font-family: Calibri; font-size: medium;" src="http://fric8.files.wordpress.com/2010/04/f-005-vtjehza.gif?w=214" />
 
 Ni jedna od velič?ina nije suprotna klasič?noj fizici i Euklidovoj geometriji. Suprotnost proizilazi iz pogre?nog tumačenja tih algebarskih geometrijskih i fizič?kih istina.
A. Einstein poistovjećuje moguću (fizič?ku) istinu i stvarnu (fizič?ku) istinu. 
A. Einstein pogre?no i povr?no analizira i tumač?i jednostavne geometrijske, algebarske i fizič?ke istine.
<img border="0" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(153, 153, 153) rgb(153, 153, 153) rgb(204, 204, 204); padding: 7px; background-color: rgb(255, 255, 255);" src="https://lh3.googleusercontent.com/-XH0mMJJgNlE/UOLjbO6M9lI/AAAAAAAAFo4/scKqumW7Lpc/s1600/okomita%20relativna%20brzina.gif" />,<img border="0" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(153, 153, 153) rgb(153, 153, 153) rgb(204, 204, 204); padding: 7px; background-color: rgb(255, 255, 255);" src="https://lh6.googleusercontent.com/-yx48pDcUphg/UOLjAQaSU8I/AAAAAAAAFos/KgCh4fxbSO0/s1600/ct%20i%20okomito%202ct%27.gif" />,
Ta Einstein-ova pogre?na tumač?enja, povr?nost i poistovjećivanje stvarne i moguće istine posebno dolazi do izra?aja u tumač?enju Lorentz-ovih ("boost") formula za transformaciju koordinata.
Lorentzova koordinata x' = ct' nije ono ?to nam Einstein crta i govornim iskazom ka?e da jeste, već jeste ono ?to nam algebra i geometrija svojim objektivnim i nepristranim jezikom ka?u da jeste.
Lorentzove veličine -
Međuzavisnost Lorentzovih veličina istra?ujte iz sljedećih međuzavisnosti
a zatim slijedite sljedeće istine

Ovu jednakost tretirajte sasvim normalno, kao i svaku drugu jednakost. Algebra vas neće ni slagati ni obmanuti (kao ?to vas la?e i obmanjuje A. Einstein svojim govornim izjavama i iskazima, svojim povr?nim razmi?ljanjima i tumačenjima, svojim pogre?nim zaključcima)!
 Navedeni odnos Lorencovih vremenskih intervala slijede i odgovarajuće du?ine  (brzinama c i v) za te vremenke intervale.